Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi k programu Zelená úsporám 2015

RODINNÉ DOMY
BYTOVÉ DOMY

1. Pro koho je program Nová zelená úsporám určen?

Program Nová zelená úsporám je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů v rámci celé ČR a pro vlastníky bytových domů v Praze, kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách. Žádateli o dotace mohou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

2. Jak probíhá podávání žádostí?

V programu Nová zelená úsporám (NZÚ) jsou postupně vyhlašovány časově omezené výzvy k podávání žádostí, které upřesňují oblasti podpory a další pravidla pro příjem žádostí v rámci dané výzvy. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů dostupných na internetových stránkách programu NZÚ www.novazelenausporam.cz. Po úspěšném odeslání elektronické žádosti (tzv. evidenci) musíte vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR), a to nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti. Seznam všech krajských pracovišť SFŽP ČR naleznete v sekci Krajská pracoviště. Žádat o podporu můžete v různých fázích realizace projektu (před začátkem, v průběhu či po dokončení realizace opatření). Uznány budou pouze výdaje na podporovaná opatření realizovaná na rodinných domech po 1. 1. 2014 (v případě podoblasti A.0 realizovaná po 1. 1. 2015). V rámci 1. výzvy určené pro bytové domy budou uznány pouze výdaje na podporovaná opatření realizovaná na bytových domech po 1. 1. 2015.

3. Musím podat žádost výhradně elektronicky? Kdo mi s tím pomůže, když žádný počítač nemám nebo na něm neumím?

Ano, žádost je nutné nejprve zaevidovat elektronicky a následně do 5 kalendářních dní doručit všechny potřebné dokumenty v listinné podobě na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Pokud nemáte počítač k dispozici nebo jste se při vyplňování online formuláře setkali s nějakým problémem, můžete se obrátit na pracovníky krajských pracovišť SFŽP ČR, kteří jsou připraveni vám pomoci.

4. Můžu žádost v listinné podobě a její povinné přílohy doručit na mně blízkou krajskou pobočku Státního fondu životního prostředí ČR?

Ano, listinnou podobu žádosti spolu s povinnými přílohami můžete doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na kterékoli z třinácti krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Obálka musí být označena číslem žádosti a heslem „NZÚ – Žádost o podporu".
Seznam kontaktů na krajská pracoviště SFŽP ČR najdete v sekci Krajská pracoviště.

5. Na jaká opatření je v rámci 2. výzvy pro rodinné domy možné žádat o podporu?

Podpora je poskytována v následujících oblastech:

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (tzn. zateplování a výměna oken a dveří).

B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzn. výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností a domů s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie).

C Efektivní využití zdrojů energie (tzn. výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje např. kotle nebo krbová kamna na biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla nebo instalace solárních termických systémů a systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu).

Přehled možné výše podpory je uveden v sekci Výše podpory.

6. Budeme-li uvažovat o dotaci na zateplení rodinného domu, jaké jsou základní podmínky?

Pro opatření z oblasti podpory A (Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) platí, že výše získané podpory je ovlivněna zejména rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora. Podpora je poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. Sledována je celá řada parametrů, jejichž upřesnění naleznete v kapitole 2 Závazných pokynů. V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu nebo je na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, souvisí s dotací na zateplení povinná výměna tohoto zdroje za ekologický zdroj v souladu s podmínkami definovanými v podoblasti podpory C.1, nebo napojení na systém centrálního zásobování teplem (na připojení na systém centrálního zásobování teplem se podpora neposkytuje).

7. Lze žádat o podporu na každý rodinný dům, resp. bytový dům nebo je poskytování podpory v tomto ohledu nějak omezeno?

V podprogramu určeném pro rodinné domy lze žádat o podporu pouze na stavby, které splňují následující požadavky:

 • stavba splňuje definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů,
 • v oblasti podpory B (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností) lze žádat o dotaci pouze na novostavbu, jejíž celková energeticky vztažná plocha nepřesahuje 350 m2,
 • žádat o dotaci může pouze vlastník/spoluvlastník nebo stavebník rodinného domu (v případě oblasti podpory B se musí jednat o prvního vlastníka).

V podprogramu určeném pro bytové domy lze žádat o podporu pouze na stavby, které splňují následující požadavky:

8. Je přiznávána dotace také na novostavby rodinných domů, resp. bytových domů?

Novostavby rodinných domů jsou podporovány v rámci oblasti podpory B (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností). O podporu lze žádat pouze v případě, že dům po výstavbě splní podmínky dle kapitoly 2 Závazných pokynů. Dotace je stanovena fixně na rodinný dům a její výše se odvíjí od dosažené podoblasti podpory B.1, nebo B.2. Současně platí, že podporu na výstavbu domu nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory.

Výstavba nových bytových domů v současné době programem NZÚ podporována není. S podporou těchto opatření se počítá až v budoucích výzvách.

9. Jak je to se zdroji tepla? V jakých případech je možné získat dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla u rodinných domů?

V rámci oblasti podpory C (Efektivní využití zdrojů energie) je podporována:

 • výměna původního hlavního zdroje tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů pro 3. emisní třídu a zdroje na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrný zdroj (např. kotel na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel),
 • výměna elektrického vytápění, používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění, za systémy s tepelným čerpadlem.

10. Je možné v rámci programu Nová zelená úsporám žádat o podporu také na veřejné budovy?

Do budoucna se s podpořením budov veřejného sektoru (tzv. veřejné budovy) v rámci programu NZÚ počítá, ale termín vyhlášení výzvy pro veřejné budovy není zatím znám. Výzva k předkládání žádostí v této oblasti nebude vypsána dříve, než budou vyčerpány finanční prostředky, které jsou pro obdobná opatření u budov veřejného sektoru určena v Operačním programu Životní prostředí.

BYTOVÉ DOMY

1. Pro koho je program Nová zelená úsporám určen?

Program Nová zelená úsporám je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů v rámci celé ČR a pro vlastníky bytových domů v Praze, kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách. Žádateli o dotace mohou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

2. Jak probíhá podávání žádostí?

V programu Nová zelená úsporám (NZÚ) jsou postupně vyhlašovány časově omezené výzvy k podávání žádostí, které upřesňují oblasti podpory a další pravidla pro příjem žádostí v rámci dané výzvy. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů dostupných na internetových stránkách programu NZÚ www.novazelenausporam.cz. Po úspěšném odeslání elektronické žádosti (tzv. evidenci) musíte vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR), a to nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti. Seznam všech krajských pracovišť SFŽP ČR naleznete v sekci Krajská pracoviště. Žádat o podporu můžete v různých fázích realizace projektu (před začátkem, v průběhu či po dokončení realizace opatření). Uznány budou pouze výdaje na podporovaná opatření realizovaná na rodinných domech po 1. 1. 2014 (v případě podoblasti A.0 realizovaná po 1. 1. 2015). V rámci 1. výzvy určené pro bytové domy budou uznány pouze výdaje na podporovaná opatření realizovaná na bytových domech po 1. 1. 2015.

3. Musím podat žádost výhradně elektronicky? Kdo mi s tím pomůže, když žádný počítač nemám nebo na něm neumím?

Ano, žádost je nutné nejprve zaevidovat elektronicky a následně do 5 kalendářních dní doručit všechny potřebné dokumenty v listinné podobě na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Pokud nemáte počítač k dispozici nebo jste se při vyplňování online formuláře setkali s nějakým problémem, můžete se obrátit na pracovníky krajských pracovišť SFŽP ČR, kteří jsou připraveni vám pomoci.

4. Můžu žádost v listinné podobě a její povinné přílohy doručit na mně blízkou krajskou pobočku Státního fondu životního prostředí ČR?

Ano, listinnou podobu žádosti spolu s povinnými přílohami můžete doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na kterékoli z třinácti krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Obálka musí být označena číslem žádosti a heslem „NZÚ – Žádost o podporu".
Seznam kontaktů na krajská pracoviště SFŽP ČR najdete v sekci Krajská pracoviště.

5. Na jaká opatření je možné v rámci 1. výzvy pro bytové domy žádat o podporu?

Podpora je poskytována v následující oblasti:
A/ Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů (tzn. zateplování a výměna oken a dveří; výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje; instalace solárních termických systémů a systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu).
Přehled možné výše podpory je uveden v sekci - Výše podpory.

6. Budeme-li uvažovat o dotaci na zateplení bytového domu, jaké budou základní podmínky?

Pro opatření z oblasti podpory A (Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů) platí, že výše získané podpory je ovlivněna zejména rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím více energeticky úsporných opatření provedete, tím vyšší bude i vaše podpora. Opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích. Je zcela na vás, zda provede zateplení bytového domu a současně i např. výměnu zdroje tepla na vytápění nebo se rozhodnete např. jen pro instalaci technologií využívajících obnovitelné zdroje energie (solárních termických systémů nebo systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla). V případě zateplení je dotace poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.2. Sledována je celá řada parametrů, jejichž upřesnění naleznete v kapitole 2 Závazných pokynů. Současně platí, pokud původní hlavní zdroj tepla na vytápění bytového domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu nebo je na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, bude s dotací na zateplení souviset povinná výměna tohoto zdroje za ekologický zdroj splňující podmínky programu NZÚ nebo napojení na systém centrálního zásobování teplem. V případě výměny zdrojů, instalace solárních systémů či systémů nuceného větrání se zpětným získáváním vzduchu se výše dotace odvíjí od typu podporovaného zdroje/systému. Podpora je přidělována formou fixní dotace na bytovou jednotku.

7. Lze žádat o podporu na každý rodinný dům, resp. bytový dům nebo je poskytování podpory v tomto ohledu nějak omezeno?

V podprogramu určeném pro rodinné domy lze žádat o podporu pouze na stavby, které splňují následující požadavky:

 • stavba splňuje definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů,
 • v oblasti podpory B (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností) lze žádat o dotaci pouze na novostavbu, jejíž celková energeticky vztažná plocha nepřesahuje 350 m2,
 • žádat o dotaci může pouze vlastník/spoluvlastník nebo stavebník rodinného domu (v případě oblasti podpory B se musí jednat o prvního vlastníka).

V podprogramu určeném pro bytové domy lze žádat o podporu pouze na stavby, které splňují následující požadavky:

 • stavba splňuje definici bytového domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů,
 • stavba se nachází na území hl. města Prahy,
 • žádat o dotaci může pouze vlastník/spoluvlastník bytového domu.

8. Je přiznávána dotace také na novostavby rodinných domů, resp. bytových domů?

Novostavby rodinných domů jsou podporovány v rámci oblasti podpory B (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností). O podporu lze žádat pouze v případě, že dům po výstavbě splní podmínky dle kapitoly 2 Závazných pokynů. Dotace je stanovena fixně na rodinný dům a její výše se odvíjí od dosažené podoblasti podpory B.1, nebo B.2. Současně platí, že podporu na výstavbu domu nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory.

Výstavba nových bytových domů v současné době programem NZÚ podporována není. S podporou těchto opatření se počítá až v budoucích výzvách.

9. Jak je to se zdroji tepla? V jakých případech je možné získat dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla u bytových domů?

V rámci oblasti podpory A (Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů) je podporována:

 • výměna původního hlavního zdroje tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů pro 3. emisní třídu a zdroje na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrný zdroj (např. kotel na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel),
 • výměna elektrického vytápění, používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění, za systémy s tepelným čerpadlem.

10. Je možné v rámci programu Nová zelená úsporám žádat o podporu také na veřejné budovy?

Do budoucna se s podpořením budov veřejného sektoru (tzv. veřejné budovy) v rámci programu NZÚ počítá, ale termín vyhlášení výzvy pro veřejné budovy není zatím znám. Výzva k předkládání žádostí v této oblasti nebude vypsána dříve, než budou vyčerpány finanční prostředky, které jsou pro obdobná opatření u budov veřejného sektoru určena v Operačním programu Životní prostředí.


Obecné otázky a odpovědi

1. Oprava chybně provedeného zateplení – řasy a vlhkost na fasádě. Jaké jsou možnosti?

Oprava chybně provedeného zateplení
Záleží na tom jakých konkrétních chyb se aplikátor při montáži dopustil. Některé se odstranit dají, některé obtížně, některé ne.

Řasy
se tvoří většinou na severních fasádách s povrchovou úpravou na bázi akrylátů. Tvorba řas na fasádě závisí na lokalitě a prostředí, kde je stavba postavena. Nejvíce se řasy tvoří na fasádách pokud jsou v blízkosti stromy nebo les. Je možné provést odstranění a zároveň dezinfekci prostředkem fasády prostředkem V 003 od výrobce Saint-Gobain Weber Terranova a.s..

Vlhkost na fasádě
Na fasádách za určité teploty, tlaku a vlhkosti ovzduší dochází ke kondenzaci vodní páry na povrchu fasády. Je to běžný jev a nejen u fasád. Voda zkondenzuje na povrchu, ničemu nevadí a za určitou dobu se vypaří. Problém je pokud dochází k zatékání do souvrství kontaktního zateplovcího systému netěsnostmi vzniklými vlivem nekvalitní montáže, nebo špatného řešení detailů. V tomto případě je třeba bez váhání zamezit zatékání opravit detaily a případně poškození fasády vzniklá vlivem vlhkosti.

2. Zateplení objektu fasádním polystyrenem nebo minerální vlnou – výhodnější polystyren nebo vlna. Stanovisko k technickému provedení, k ceně (vyšší-nižší v %) pro cihelné domy.

Tepelně technické parametry obou materiálů jsou velmi podobné.
Výhody EPS: nízká cena, nízká hmotnost, dobře se brousí a řeže, ekologická nezávadnost, samozhášivost.
Nevýhody EPS: málo prodyšný materiál.
Použití EPS: do zateplovacích systémů, kde nepotřebuji vysokou prodyšnost, kde nejsou speciální požadavky na systém z pohledu požárních norem.

Výhody MW: vysoká prodyšnost, třída reakce na oheň A1, použitelné i do míst, kde jsou speciální požadavky z pohledu požárních norem.
Nevýhody MW: vysoká cena, vyšší spotřeba lepící a stěrkové hmoty při aplikaci, vysoká hmotnost proti EPS, hůře se opracovává.
Použití MW: pro prodyšné zateplovací systémy, do míst, kde jsou speciální požadavky z pohledu požárních norem.

EPS i MW při zateplení cihelného RD jsou technicky bez problémů. MW je cca. 3x dražší než EPS. Lze též použít zateplovací systém s polystyrenem EPS clima, který je prodyšný. Pokud má stavba problémy s vlhkostí ( špatné hydroizolace nebo bez hydroizolací) je třeba použít prodyšný zateplovací systém.


weber.color design – nová verze
Dejte barvy svým snům

Dejte barvy svým snům

Co je profiklub?

Co je profiklub?

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám